Политъка на поверителност

Политика на поверителност

Оновни правила

Уверяваме, че полагаме големи грижи за поверителност на потребителите на DocPlanner.bg. DocPlanner.bg регистриран като администратор на данните, грижи се за безопасността на споделените данни. Данните са грижливо пазени от достъпа на неупълномощени лица чрез използването на подходяща технология и вътрешни процедури. Правила за защита на поверителност на страници на DocPlanner.bg са достъпни за всички потребители.

Сайт DocPlanner.bg има отворен характер. Една от главните услуги е възможността на публикуването и разпространението на информация и оценки на Специалисти и Лечебни Заведения. Това означава, че тяхни данни са достъпни за всички потребители, използващи интернет, тези данни също могат да бъдат включени в търсачки.

Правила за обработване на експлоатационните данни

Информация в система (примерно IP адрес) е използвана за технически цели, свързани с администрация на нашите съръри. Освен това, IP адреси служат и за събирането на обща, статистическа демографична информация (напр. за региона, от който се прави връзката). DocPlanner.bg използва файлове - “cookies“, които позволяват да се адаптира услугата и нейното съдържание към индивидуалните потребности и предпочитания. Понякога идентификация и индивидуализиран достъп до Сайта използва ”cookies“, но най-често поне една оторизаця на потребителя чрез паролата е задължителна. Изключване на ”cookies“ в браузера най-често не прави използването на наши услуги невъзможно, но може да създава поблеми. ”Сookies“ служат също за изготвяне на обща статистика свързана с Сайта ни и нашите потребители.

Задължителни данни при регистрация:
Добавяне на: имейл адрес (потребител), парола, име (имена), фамилия, дата на раждане, пол, пощенски код, регион, град, подпис и код активации са задължителни в регитрационен формуляр.

Специалистите трябва да добавят също номер на УИНГ и ЕГН Ако някой няма УИНГ, трябва да изпраща скан на диплома, която потвърждава квалификация и скан на лична карта. Тези номери и скани са изолзвани само за верификация.

Споделяни данни за Потребителите:
Добавени оценки са подписани с подпис предоставен в процеса на регистрация. Никакви други данни за Потребителите не са споделяни.

Споделяни данни за Специалистите:
Всичките данни въведени в процеса на регистрация са видими в профила на Специалиста, с изключение на дата на раждане, парола и кода активации. Освен това, видима е друга допълнителна информация, която добавява Специалиста, примерно работно време или адрес. В профила има също списък на оценки и средно число на оценки.

Задължителни данни при записване на часове при лекаря:
Име и фамилия, телефон, имейл адрес, и понякога ЕГН са задължителни при записване на часове при лекаря. Тези данни са видими за лекаря и понякога за рецепция в неговото Лечебно Заведение. Въведение на информация за здраве в полето 'информация за лекаря' не е позволено. Това полето е само за техническа информация свързана с часа при лекаря.

Лични данни:

DocPlanner.bg с главно управление в Варшава ул. Kolejowa 5/7 е администратор на лични данни споделени от Потребителите и Специалистите. DocPlanner.bg обработва данни във основа на съгласие с Политика на поверителност. DocPlanner.bg обработва лични данни на Потребителите и Специалистите само за цели, които са необходими за осигуряването и извършването на услугите. Лични данни са използвани за други неща само във основа на съгласие на Специалитите.

Споделени данни от Потребителите и Специалистите са обработвани за цели свързани с изпозването на услуги предоставяни в Сайта DocPlanner.bg, a със негово съгласие могат да бъдат обработени от DocPlanner.bg за маркетингови и статистически цели.

Съдържание сpоделяно от Потребителите и Лекарите:

Информацията и оценките добавяни в профили на Специалистите и Лечебните Заведения са видими за всички потребители.

Съхранение и защита на информация:

Лични данни на потребителите са съхранявани в базата данни, която е защитавана в съгласие с изисквания описани в закона за защита на лични данни, а също с указ на Министър на Външните Работи и Администрация от 24.04.2004 г. за протоколирането на обработката на лични данни и техническо и организационно състойание на устройства и информатични системи за обработката на лични данни (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) и указание на Главен Инспектор за защита на лични данни. Достъп до базата имат само админитраторите, които имат специално упълномощаване от DocPlanner.bg (администраторът на данните).

Право за верификация, модификация и изтриване на лични данни. Ограничения.

Потребителят или Специалитът има право да преглежда данните си по всяко време, както и правото да ги обновява и премахва. За да предотвратим многократна регистрация (или регистрация на потребителите, които са бъли изтрити заради нарушения на условията на Сайта ни), можем да отхвърлим изтриването на определени данни. Чл. 19 ал. 2 бр. 3 в връзка с чл. 21 ал. 1 от 18.07.2002 г. за предоставянето на електронни услуги (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm) е законова основа за отказ. Отказ на изтриване на данните може да бъде също свързан с условия на правото.

DocPlanner.bg може също да сподели част на лични данни на Потребителите или Специалистите на трети лица за цели свързани с защита на авторски права (или други), но само на писмено изискване. Доказване на притежание на авторските права е задължително за да изискване е възможно. Подозиране на нарушения на тези права трябва да е оправдано за да се изпраща изискване. DocPlanner.bg може също да сподели лични данни на изискване или със съгласие на Потребителя или на изискване от упълномощени държавни органи. Електронни писма изпращани към DocPlanner.bg са архивирани и могат да бъдат използвани за издледователски нужди.

Чуждо съдържание:

DocPlanner.bg не носи отговорност за политика на поверителност на други сайтове. Насърчаваме да се запознате с съдържанието на тяхна политика. Потебителят или Специалистът носи пълна отговорност за съдържанието, което се намира на Сайта, който посещава.

Информация изпращана към Потребителите или Специалистите:

DocPlanner.bg запазва право за изпращане на електронни писма на всичките потребители с информация за важни промени в Сайта. DocPlanner.bg може да израща електронни писма с комерсиален характер, особено реклами и друго съдържание с търговски характер, ако Потребителят или Специалистът се е съгласил с това.